Chính sách đầu tư

Yêu cầu báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có văn bản số 8310/VPCP-KTTH về yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương báo cáo hằng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

đt
Ảnh minh hoạ: Internet

Xét báo cáo của UBND các tỉnh: Nghệ An tại văn bản số 7662/UBND-KT ngày 12/10/2021 về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư đến hết ngày 30/0/2021; Lạng Sơn tại văn bản số 435/BC-UBND ngày 16/10/2021 về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 (kỳ báo cáo tháng 10/2021); Vĩnh Long tại văn bản số 278/BC-UBND ngày 06/10/2021 về tập trung triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) theo quy định tại Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp chung các báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; gửi thông tin về kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để công khai theo quy định.

Khuê Hiền

Back to top button