Tài chính - ngân hàng

Vốn NSNN năm 2022 sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên

Nguyên tắc phân bổ vốn NSNN năm 2022 nhằm thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch quốc gia; kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Công văn 6926/BKHĐT-TH về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ, việc phân bổ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) phải thực hiện theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên.

Thứ tự ưu tiên vốn NSTW trong nước

Thứ nhất: Danh mục nhiệm vụ, dự án bố trí vốn NSTW năm 2022 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao; đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công.

Thứ hai: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước tối thiểu bằng số vốn được thông báo.

Thứ ba: Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2022.

Thứ tư: Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đến nay đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định, các dự án nhóm C chuyển tiếp từ giai đoạn 216-2020 của các địa phương.

Thứ năm: Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn.

Thứ sáu: Bố đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn của nhà nước tham gia dự án PPP; bố trí đủ các nghĩa vụ thanh toán của NSTW năm 2022 đến hạn thanh toán.

Thứ bảy: Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thứ tám: Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phải đảm bảo có Quyết định đầu tư trước thời điểm các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 theo quy định.

đt
Ảnh minh hoạ: Internet

Thứ tự ưu tiên vốn nước ngoài nguồn NSTW

Thứ nhất: Dự án đủ thủ tục đầu tư kết thúc Hiệp định trong năm 2022 không có khả năng gia hạn Hiệp định, chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022.

Thứ hai: Dự án khởi công mới đã ký Hiệp định hoặc dự kiến ký Hiệp định đến ngày 31/12/2021 và có khả năng giải ngân trong năm 2022.

Thứ ba: Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án bảo đảm tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai, năng lực của chủ đầu tư chương trình, dự án và tiến độ thực hiện dự án.

Thứ tự ưu tiên vốn ngân sách địa phương

Theo nguyên tắc, bố trí vốn quy định nêu trên, tập trung vào các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, ưu tiên bố trí đủ vốn theo cam kết cho các dự án liên vùng, dự án ven biển theo tiến độ thực hiện dự án.

Thuỳ Chi

Back to top button