Chuyển động doanh nghiệp

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) và những thông số báo động trong BCTC

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã công bố BCTC hợp nhất Quý 1/2021 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên. Theo đó, DXG sẽ báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2020 và trình cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng tại đại hội ngày 26/06/2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 lỗ gần 496 tỷ đồng

Theo tài liệu công bố, DXG sẽ trình cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2020 như kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm trước đó.

Nguyên nhân DXG đưa ra là do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán không đạt được kỳ vọng.

Hình Ảnh (2)
CTCP Tập đoàn Đất Xanh sẽ không chia cổ tức năm 2020 (Ảnh: IT)

Cụ thể, DXG chỉ đạt được 2.891 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương chỉ hoàn thành được 59% kế hoạch. Còn về lợi nhuận sau thuế DXG lỗ gần 496 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu đặt ra năm 2021, DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần ước đạt 9.000 tỷ đồng, gấp 3 lần thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.350 tỷ đồng. Căn cứ kết quả kinh doanh, DXG dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%.

Ngoài ra, tại đại hội DXG cũng sẽ trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

Trong đó, DXG sẽ phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,35% số lượng cổ phiếu đnag lưu hành của công ty. Tổng giá trị của đợt phát hành này là 70 tỷ đồng và được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm phát hàng trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Đồng thời, phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Theo DXG, toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty. Thời gian thực hiện là sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận đủ hồ sơ phát hành của công ty.

Chênh lệch kinh doanh Quý 1/2021

Theo BCTC hợp nhất Quý 1/2021, DXG đạt 2.954 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 5 lần so với cùng kỳ và đạt 531 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao gấp 8 lần so với cùng kỳ. Hoàn thành lần lượt 33% và 39% kế hoạch năm.

Trước đó, về lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất và riêng lẻ Quý 1/2021 có sự chênh lệch lớn, DXG cũng đã đưa ra giải trình về sự chênh lệch này.

Theo DXG, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng Quý 1/2021 giảm 94% so với cùng kỳ do chưa phát sinh doanh thu hoạt động tài chính từ việc ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia của các công ty con trong hệ thống.

Còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất Quý 1/2021 tăng 687% chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu – lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 và tác động tốt của thị trường đến hoạt động môi giới, dịch vụ so với cùng kỳ năm trước – thị trường, xã hội, cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng từ sự bùng nổ của đại dịch Covid-19.

Về tổng tài sản của DXG tính đến ngày 31/03/2021 tăng 10%, ở mức 25.675 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn là 21.434 tỷ đồng.

Trong đó, phần lớn là hàng tồn kho với giá trị 10.149 tỷ đồng từ các bất động sản dang dở như Opal Boulevard, Gem Riveride – TP.HCM và Gem Sky World – Đồng Nai.

Ngoài ra, nợ vay tài chính của DXG ở mức 7.137 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

Gia Linh – Ngọc Chăm

Back to top button