Chính sách đầu tư

Quảng Nam: Tăng cường quản lý tài nguyên đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản số 3933/UBND-KTN về việc rà soát, báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại văn bản nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Công văn số 3301/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Cụ thể, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, báo cáo đúng thời gian, nội dung yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một phần văn bản số 3933/UBND-KTN.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, thành phố (đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất các khu, cụm công nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng đất một cách tiết kiệm, hiệu quả theo mẫu Đề cương báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2022.

Công Danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button