Chính sách đầu tư

Phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

Mục tiêu đề án đặt ra đến năm 2025 có khoảng 5.000 doanh nghiệp được trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn đào tạo; 500 cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn.

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu đề án đặt ra đến năm 2025 có khoảng 5.000 doanh nghiệp được trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn đào tạo; 500 cán bộ, công chức, viên chức là đại diện các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hiệp hội, ngành nghề khác tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tham gia các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn của Đề án; 50.000 doanh nghiệp được gián tiếp tiếp nhận thông tin, chương trình của Đề án; 100 doanh nghiệp được hỗ trợ khảo sát, đánh giá và hỗ trợ nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh vì người tiêu dùng.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. Nguồn: Internet

Đối tượng tham gia Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng của Đề án là tất cả các tổ chức cá nhân đã đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, đang thực hiện hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại thị trường Việt Nam.

Đối tượng thụ hưởng của Đề án là các doanh nghiệp và người tiêu dùng, trong đó doanh nghiệp là đối tượng được tuyên truyền, phổ biến về bộ Tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, được hỗ trợ khảo sát, tư vấn các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng là đối tượng được tham gia giám sát việc thực hiện Chương trình, phản ánh thực trạng hoặc đóng góp ý kiến về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ của các doanh nghiệp…

Đề án cũng đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ: Hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; nâng cấp và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động của Đề án; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội về vai trò, ý nghĩa của Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình Doanh nghiệp, xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, đáp ứng tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng đáp ứng Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, hoàn thiện chính sách, quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật.

Thanh Bình

Back to top button