Tài chính - ngân hàng

NHNN tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo Thông tư 10/2021/TT-NHNN mới nhất, NHNN quyết định tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng cho Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ nhận 7.500 tỷ đồng từ NHNN thực hiện tái cấp vốn không tài sản bảo đảm và hỗ trợ lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.

Trong đó, thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/3/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước.

Như vậy, khi Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trong trường hợp đến hết ngày 5/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân quy định thì trước ngày 15/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả NHNN số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Nhnn Tai Câp Vôn 7 500 Ty Dông Ho Tro Doi Tuong Gap Kho Khan Do Dich Covid 19

Trường hợp dư nợ khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội không trả hết nợ theo quy định thì Ngân hàng Nhà nước chuyển dư nợ khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định.

Nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội phải sử dụng toàn bộ số tiền trả nợ của người sử dụng lao động trong tháng để trả nợ vay tái cấp vốn theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất. Trường hợp phát sinh tiền thu hồi quy định tại khoản 4 Điều 42 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Với số vốn  7.500 tỷ đồng, NHNN sẽ áp dụng lãi suất bằng lãi suất cho vay quá hạn của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người sử dụng lao động quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (12%/năm) đối với số tiền chưa trả đúng, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày phải trả theo quy định tại Thông tư này đến ngày Ngân hàng Chính sách xã hội trả hết số tiền chưa trả đúng.

Số vốn sẽ được trích từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại Ngân hàng Nhà nước để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn chưa trả đúng và tiền lãi trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước nhận được văn bản thông báo vi phạm quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ những đối tượng nhất là người lao động chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

NHCSXH có trách nhiệm sử dụng tiền vay tái cấp vốn đúng mục đích; theo dõi, hạch toán, quản lý riêng khoản vay tái cấp vốn này được công khai minh bạch, đúng đối tượng.

Trước ngày 20/4/2022, NHCSXH có nhiệm vụ báo cáo Thống đốc NHNN số liệu tiền vay tái cấp vốn đã giải ngân, đồng thời gửi Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Sở Giao dịch NHCSXH, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và báo cáo định kỳ diễn biến tình hình về các khoản cho vay.

Huy Quỳnh

Back to top button