Quản trị doanh nghiệp

Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản số 463/BTC-QLG gửi các Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, đã xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thẩm định giá, trong đó đã có thẩm định viên về giá hành nghề bị các cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, các quy định về cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá. 

Đồng thời phát hành báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo Mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 Việt Nam; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, theo đó chú trọng đến tính độc lập, khách quan và tuân thủ đúng pháp luật.

Tham Dinh Gia
Ảnh minh hoạ: Internet

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá cần chủ động cập nhật những quy định pháp luật có liên quan đến thẩm định giá, đặc biệt nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định mới tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ về một số điều Luật giá về thẩm định giá để thực hiện hoạt động ngành nghề từ 01/01/2022.

Bên cạnh đó, ban hành quy định về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Song song theo đó là chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06.

Đặc biệt, cần báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi thông tin về doanh nghiệp và thẩm định viên theo đúng quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ.

Thuỳ Chi

Back to top button