Quản trị doanh nghiệp

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo Thông tư bám sát các nội dung cần được hướng dẫn theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP bao gồm 6 vấn đề với 05 nhóm hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: công nghệ; tư vấn; phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; quản lý thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đặc biệt vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ

Việc lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ theo một trong các phương thức quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

Thứ nhất: Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo được trao cho DNNVV trong thời gian không quá 5 năm tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

Thứ hai: Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn thời hạn tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

Thứ ba: Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, trung tâm đổi mới sáng tạo thành lập theo quy định của pháp luật về hỗ trợ DNNVV và khoa học và công nghệ. 

Thứ tư: Việc lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thông qua Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 

Theo đó, Ngân sách nhà nước chi trả cho các hoạt động gồm: báo cáo rà soát hồ sơ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; họp chuyên môn đánh giá hồ sơ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; họp thẩm định lựa chọn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động liên quan cần thiết khác.  

Dn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị… Ảnh: Internet

Lựa chọn DNNVV trong cụm liên kết ngành để hỗ trợ 

Việc lựa chọn DNNVV trong cụm liên kết ngành để hỗ trợ theo một trong các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

Thứ nhất: DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành mua nguyên liệu từ một nhà cung cấp.

Thứ hai: DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành bán sản phẩm, dịch vụ cho một nhà mua.

Thứ ba: DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành mua bán, hợp tác liên kết với nhau.

Thứ tư: DNNVV cùng với tối thiểu một doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành xây dựng và sử dụng thương hiệu vùng. 

Hỗ trợ đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

Hỗ trợ đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thực hiện như sau: 

Thứ nhất: Việc tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật chuyên sâu tại doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thực hiện như khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất chế biến quy định tại điểm 4 khoản 4 Điều 7 Thông tư này. 

Thứ hai: Chi phí đào tạo chi trả cho doanh nghiệp khi cử học viên tham gia khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị do bên cung cấp dịch vụ tổ chức. Chi phí đào tạo bao gồm: học phí; chi phí đi lại; chi phí ăn, ở; chi phí tài liệu.   

Khuê Hiền

Back to top button