Pháp lý doanh nghiệp

Hậu Giang quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản quy phạm pháp luật gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp về “Quy định mật độ chăn nuôi" trên địa bàn tỉnh.

Hg
Chăn nuôi lợn ở Hậu Giang. Ảnh: Internet

Xét Tờ trình số 127/TTr-SNNPTNT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị xây dựng “Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 364/STP-VB&QLXLVPHC ngày 02 tháng 4 năm 2021 về việc đề xuất ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 10/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thống nhất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” trong quý III năm 2021.

UBND huyện, thị xã, thành phố cần căn cứ mật độ chăn nuôi của địa phương, rà soát quy mô chăn nuôi, phát triển đầu tư không vượt quá mật độ chăn nuôi đã được quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương thực hiện tốt Luật Chăn nuôi và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công tác triển khai thực hiện Quyết định này.

Chủ tịch UBND Hậu Giang giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tư pháp cùng các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Thuỳ Chi

Back to top button