Nông nghiệp

Hà Tĩnh phân bổ 25,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 3253/QĐ-UBND, ngày 24/9/2021, về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 với tổng số tiền 25,354 tỷ đồng.

Theo đó, phân bổ 25,354 tỷ đồng kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021 được bố trí tại Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 02/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương, đơn vị.

Nguồn kinh phí phân bổ để thực hiện các nội dung như: Hỗ trợ phát triển sản xuất có liên kết gắn với chuyển đổi số; Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM và chương trình OCOP; Phân bổ thực hiện tiêu chí môi trường; Thực hiện chương trình OCOP; Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng; Xây dựng mô hình sinh kế bền vững, gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, khởi nghiệp OCOP, an ninh trật tự…

Ab6952de5d9294cccd83

Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Trọng Hải giao Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương được giao kế hoạch vốn tại điều 1, quyết định này; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành, hướng tới đạt mục tiêu thực hiện bộ tiêu chí xã và huyện NTM; triển khai thực hiện các nội dung được giao chủ trì theo đúng các quy định hiện hành.

Các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành; theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách hướng dẫn UBND các huyện, UBND các xã trong việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm kịp thời phân bổ các nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được giao cho các đơn vị và UBND các xã, đảm bảo đúng nội dung nguồn vốn được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các đơn vị và các xã, đảm bảo nguồn vốn được quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, nội dung và chế độ quy định; thực hiện chế báo cáo theo định kỳ.

Như Quỳnh – Xuân Khánh

Back to top button