Nông nghiệp

Hà Nội đánh giá, phân hạng cho 514 sản phẩm OCOP cấp thành phố

Đây là một trong những nội dung của kế hoạch số 220/KH-UBND về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố Hà Nội năm 2021.

Với mục tiêu đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế trên địa bàn Thành phố theo chuỗi giá trị; bảo tồn các giá trị văn hoá, thúc đẩy kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, mới đây UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố Hà Nội năm 2021. 

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố cho khoảng 541 sản phẩm đăng ký tham gia của UBND cấp huyện.

Ocop
Ảnh minh hoạ: CTTĐT TP Hà Nội

Hồ sơ sản phẩm, Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả đánh giá lần 1, những sản phẩm đã đủ minh chứng, đạt tiêu chí theo quy định, Hội đồng OCOP cấp Thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm lần 2.

Tiếp đó, Hội đồng OCOP cấp Thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo, trình UBND Thành phố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định. Đồng thời, báo cáo, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia đối với những sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Thời gian thực hiện kế hoạch là vào Quý IV năm 2021, chia thành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 10-30/12/2021, đợt 2 từ ngày 10-30/11/2021. Địa điểm: tại các quận, huyện, thị xã và Thành phố (đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19).

Trần Thuỳ

Back to top button