Điểm đến đầu tư

Đồng Nai thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký Quyết định số 4390/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Theo Quyết định, ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư làm Tổ trưởng; đại diện Sở Tài chính làm tổ phó; các thành viên của Tổ công tác đặc biệt gồm đại diện 8 sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải ngân.

Anh Dau Tu Cong (1)
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Cơ quan Thường trực và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tìm hiểu giải pháp tốt nhất để phát huy sáng tạo của tỉnh và học tập các tỉnh bạn để tham mưu đúng tốt nhất cho tỉnh. Các đơn vị là thành viên chịu trách nhiệm xử lý các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; phối hợp cung cấp thông tin và số liệu gửi Sở Kế hoạch-Đầu tư xây dựng các báo cáo định kỳ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND cấp huyện với vai trò là chủ đầu tư: phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách từng dự án kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân trường hợp vượt quá thẩm quyền kip thời báo cáo gửi Sở Kế hoạch-Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

UBND cấp huyện với vai trò là địa phương nơi có dự án triển khai, phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách theo dõi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn do đơn vị quản lý; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo gửi Sở Kế hoạch-Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đối với Sở Kế hoạch-Đầu tư, cơ quan Thường trực Tổ công tác đặc biệt có trách nhiệm tham mưu xây dựng bản Quy chế hoạt động, tham mưu thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác (nếu cần thiết) sau khi thống nhất với các thành viên của Tổ công tác và các ngành có liên quan trước khi trình Tổ trưởng Tổ Công tác xem xét, quyết định ban hành theo đúng quy định của pháp Iuật; tổng hợp nhân sự cụ thể được cử tham gia Tổ Công tác lập thành danh sách báo cáo Tổ trường Tổ công tác, Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo về Sở Nội vụ để theo dõi.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cử nhân sự tham gia xuyên suốt Tổ công tác đặc biệt và thông báo khi có sự thay đổi nhân sự.

Tổ công tác đặc biệt có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Mạnh Thắng

Back to top button