Tài chính - ngân hàng

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Định mức phân bổ 72 triệu đồng/biên chế đối với khối các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.

Quyết định nêu rõ, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước

Về tiêu chí: các khối các cơ quan Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; các bộ, cơ quan Trung ương khác cần căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng bộ, cơ quan trung ương. 

Ngoài dự toán chi thường xuyên được phân bổ theo số biên chế, các bộ, cơ quan trung ương được phân bổ kinh phí để bảo đảm chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo quy định, kinh phí để bảo đảm nhiệm vụ đặc thù cụ thể của từng bộ, cơ quan trung ương.

Kt
Ảnh minh hoạ: Internet

Quyết định cũng nêu rõ, định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế như sau:

Định mức phân bổ 72 triệu đồng/biên chế cho các khối các cơ quan Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Các bộ, cơ quan Trung ương còn lại (trừ các cơ quan Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan quy định khác) sẽ được áp dụng định mức theo phương pháp lũy thoái đối. 

Số biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao cho từng bộ, cơ quan Trung ương được chia thành các bậc khác nhau với quy mô biên chế của bậc đầu tiên là 100 biên chế trở xuống. Định mức phân bổ ngân sách giảm dần theo các bậc biên chế, cụ thể như sau: 

Từ 100 biên chế trở xuống: Định mức phân bổ 70 triệu đồng/biên chế;

Từ biên chế thứ 101 đến 500: Định mức phân bổ 65 triệu đồng/biên chế;

Từ biên chế thứ 501 đến 1.000: Định mức phân bổ 61 triệu đồng/biên chế;

Từ biên chế thứ 1.001 trở lên: Định mức phân bổ 57 triệu đồng/biên chế.

Phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp

Với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên. Các đơn vị này cần thực hiện báo cáo đầy đủ nguồn thu, nhiệm vụ chi năm hiện hành và dự kiến năm kế hoạch; gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, gửi Bộ Tài chính cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí. Thực hiện khoán chi ngân sách hỗ trợ giai đoạn 2022 – 2025 và yêu cầu giảm tối thiểu 15% so với giai đoạn 2017 – 2021. 

Đồng thời, yêu cầu dành nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương, ngân sách chỉ hỗ trợ kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tối đa theo tỷ lệ ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên.

Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sẽ được vận dụng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ như đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể. 

Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016 – 2020 trừ các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Khuê Hiền

Back to top button