Thời sự

Đến năm 2030, phấn đấu 80% các hoạt động thống kê được chuyển đổi số

Đây là mục tiêu được Chính phủ đặt ra tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định chỉ rõ, Việt Nam đặt mục tiêu hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Đồng thời, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng.

Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Thông Kê
Ảnh minh hoạ: Internet

Một số mục tiêu cụ thể được Thủ tướng Chính phủ đặt ra là đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê.

Theo đó, cần tập trung khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính; phấn đấu vào năm 2025 đạt 50%, vào năm 2030 đạt 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính.

Bên cạnh đó, thay thế 85% phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê vào năm 2025; trên 95% vào năm 2030.

Tiếp tục đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê để Việt Nam sẽ đạt 85% các chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn và công bố theo tiêu chuẩn thống kê Việt Nam vào năm 2025; đạt 95% vào năm 2030.

Đồng thời, mức độ thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 (SNA2008) đạt mức 4/6 vào năm 2025; đạt mức 5/6 vào năm 2030. Cập nhật đầy đủ, thường xuyên hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS); trên 50% hạng mục thuộc tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) đảm bảo tiêu chuẩn theo SDDS vào năm 2025; trên 75% vào năm 2030…

Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê để đến năm 2025, 50% các hoạt động thống kê được tư liệu hóa và 50% các hoạt động thống kê được chuyển đổi số; đến năm 2030 là chiếm 80%.

Ngoài ra, phấn đấu 100% người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê vào năm 2025. 30% người làm công tác thống kê ở bộ, ngành trung ương và sở, ngành địa phương, thống kê cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê vào năm 2025; 60% vào năm 2030…

Để đạt được các mục tiêu trên, có 9 nhóm giải pháp mà Chính phủ đề ra gồm:

Thứ 1: Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực;

Thứ 2: Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê;

Thứ 3: Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu;

Thứ 4: Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê;

Thứ 5: Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; 

Thứ 6: Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê;

Thứ 7: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo;

Thứ 8: Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê;

Thứ 9: Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Thuỳ Chi

Back to top button