Chính sách đầu tư

Đề xuất sửa đổi giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung “Điều 17. Phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ” như sau: Phát hành riêng lẻ là phương thức Kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được Kho bạc Nhà nước ủy quyền bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua.

Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức riêng lẻ báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận. Phương án phát hành riêng lẻ bao gồm các nội dung cơ bản: 

a) Đối tượng mua trái phiếu;

b) Khối lượng dự kiến phát hành;

c) Kỳ hạn trái phiếu;

d) Lãi suất dự kiến;

đ) Thời gian dự kiến phát hành; 

e) Phương thức bán trực tiếp trái phiếu.

Trên cơ sở phương án phát hành riêng lẻ được Bộ Tài chính chấp thuận, Kho bạc Nhà nước ban hành quyết định phát hành trái phiếu và tổ chức phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với từng đợt phát hành.

Trái Phiếu Cp
Ảnh minh hoạ: Internet

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung “Điều 24: Mua lại công cụ nợ của Chính phủ” như sau:

Bộ Tài chính xây dựng đề án mua lại công cụ nợ trước ngày đáo hạn và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi thực hiện hoặc báo cáo phương án mua lại công cụ nợ trước ngày đáo hạn tại kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm và chương trình quản lý nợ công 03 năm. Các nội dung báo cáo bao gồm:

a) Mục đích mua lại;

b) Khối lượng và điều kiện, điều khoản công cụ nợ dự kiến mua lại;

c) Nguồn mua lại;

d) Phương thức mua lại;

đ) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện và chi phí có liên quan.

Việc mua lại công cụ nợ của Chính phủ phải đảm bảo công khai, minh bạch và theo nguyên tắc thị trường.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, công cụ nợ của Chính phủ được mua lại theo phương thức thỏa thuận hoặc phương thức đấu thầu. Các bước tổ chức mua lại công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thuỳ Chi

Back to top button