Pháp lý doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng và hiện đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

Theo dự thảo Thông tư, Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình phát triển và tác động của kinh tế số đối với nền kinh tế quốc dân. Kinh tế số là toàn bộ hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số, sử dụng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra những mô hình kinh doanh mới.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê kinh tế số.

Kts
Ảnh minh hoạ: Internet

Dự thảo chỉ rõ, Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số xin ý kiến gồm: danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số và nội dung chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

Theo đó, dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số gồm 05 nhóm chỉ tiêu chính là: Quy mô kinh tế số; Hạ tầng số; Mức độ phổ cập phương tiện số; Mức độ phổ cập dịch vụ trực tuyến; Kỹ năng số và nguồn nhân lực kỹ thuật số.

Dự thảo nội dung chỉ tiêu thống kê kinh tế số gồm quy định khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp của từng chỉ tiêu trong 05 nhóm chỉ tiêu chính.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) cho biết, sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê kinh tế số được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Đặc biệt, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tích hợp, lưu trữ, khai thác số liệu thống kê kinh tế số; Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan sẽ căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số để thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp, biên soạn.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số khi có yêu cầu, chủ trương từ các cơ quan quản lý của Đảng, Chính phủ.

Trần Thuỳ

Back to top button