Chính sách đầu tư

Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản số 5183/UBND-KT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; xét báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2923/SKHĐT-TH ngày 06/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung như sau:

Thứ nhất: Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch trước ngày 31/12/2022 đảm bảo chất lượng quy hoạch và đúng quy định.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin trong quá trình triển khai lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, đảm bảo kết nối đồng bộ quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

Bình Dương
Bình Dương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Ảnh: Internet

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các bước trình thẩm định, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chuẩn bị các nội dung tích hợp để đưa vào quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Thứ hai: UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Thứ ba: Điều chỉnh kéo dài thời hạn các quy hoạch đã hết thời hạn trong danh mục quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/2/2019 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Khuê Hiền

Back to top button