Nông nghiệp

30/30 xã thuộc huyện Chương Mỹ được công nhận đạt NTM

Thực hiện chương trình NTM, huyện Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao nhằm nâng cao đời sống xã hội cho người dân trên địa bàn.

Triển khai các giải pháp hoàn thiện NTM

Để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, huyện Chương Mỹ tăng cường đẩy mạnh các công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân được chính quyền các cấp chú trọng.

Theo đó, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở cũng tích cực tham gia đóng góp tinh thần, vật chất, huy động toàn dân tham gia xây dựng chương trình NTM hoàn thành các tiêu chí đề ra.

30 30 Xa Thuoc Huyen Chuong My Duoc Cong Nhan Dat Ntm

Về kinh phí, huyện Chương Mỹ cũng đã huy động được gần 4.012 tỷ đồng cho nhiệm vụ xây dựng NTM trong 10 năm qua, trong đó, vốn huy động ngoài ngân sách đạt gần 609 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Chương Mỹ còn được các quận hỗ trợ hơn 145 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng và tận dụng nguồn nhân lực từ nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng NTM, kinh tế của huyện Chương Mỹ những năm qua duy trì tăng trưởng bình quân 11,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người dân đã đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,24% năm 2015 xuống còn 0,64% vào đầu năm 2021.

Tính đến nay, toàn huyện Chương Mỹ đã đạt 30/30 xã được công nhận NTM, đời sống của người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế ngày càng được hoàn thiện.

Phấn đấu 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2025

Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM, huyện Chương Mỹ phấn đấu đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 5 năm tới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện sẽ tăng và đạt 85 – 95 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%,… Cùng nhiều mục tiêu khác cũng được đề ra và hoàn thành qua các năm.

Để đạt được mục tiêu trên, định hướng chung thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy tối đa nguồn lực từ người dân và huy động từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội nhất là ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, công nghệ cao.

Huyện cũng sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong xây dựng NTM. Trong đó, xác định, phân công cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị tại địa phương theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Giao cho người đứng đầu trách nhiệm quản lý, giám sát thực hiện mục tiêu NTM.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phương châm trong xây dựng NTM của huyện là “làm đến đâu, chắc tới đó”, không chạy theo thành tích dẫn đến những chương trình xây dựng không có kết quả cao.

Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tập trung phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư nhằm phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp nhằm cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Phan Quỳnh

Back to top button